VIZIJA PODJETJA

Z lastnimi inovacijami na področju tiska in upravljanja z dokumenti postavljamo trende, ki lajšajo poslovanje majhnim in srednjim podjetjem ter povečujejo učinkovitost.

Sledimo potrebam strank in jih znamo pretvoriti v odlično uporabniško izkušnjo, ki temelji na prijaznosti in enostavnosti uporabe ter trajnostnemu razvoju sistema ravnanja z okoljem, tudi tehnološko najbolj zahtevnih rešitev.

Enostavnost in ponovljivost naših rešitev, nam s pomočjo franšiznih partnerjev omogočata uspešno širitev na vedno več tujih trgov.

 

POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM

 Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem predstavlja sistem celotnega poslovanja podjetja. S celovitim sistemom vodenja utrjujemo zaupanje strank in dobaviteljev ter zagotavljamo zadovoljstvo lastnikov, zaposlenih, širše družbene skupnosti in skrbno ravnanje z okoljem. Kakovost in skrb za okolje nam predstavljata temeljni vrednoti poslovanja, zato smo si v podjetju Optiprint zastavili cilje naveden v nadaljevanju.

 

ZAVEZANOST NAJVIŠJEGA VODSTVA

 Z naprednimi pristopi k vodenju opredeljuje strateške usmeritve podjetja in prevzema odgovornost za uspešnost sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem.

 

ZAGOTAVLJANJE POTREBNIH VIROV

 Za uspešno poslovanje in razvoj podjetja ter vodenje sistema kakovosti in ravnanja z okoljem.

 

VODENJE PODJETJA S CILJI

 Z vnaprej določenimi merljivimi kazalniki in postavljenimi cilji, ki nas vodijo k nenehnemu izboljševanju.

 

POPOLNA ORIENTACIJA K UPORABNIKOM

 Z uresničitvijo njihovih zahtev, z visoko kakovostjo izdelkov in storitev, visokim nivojem poslovanja in s skupnim razvojem.

 

ZAVEZANOST ZA VARSTVO OKOLJA

 S preprečevanjem onesnaževanja, ozaveščanjem zaposlenih, učinkovito rabo energije, zmanjševanje količine odpadkov, varnim ravnanjem z nevarnimi snovmi in učinkovito snovno izrabo v okviru življenjskega cikla izdelkov in storitev, na katere lahko vplivamo, in s skrbjo za urejeno, zdravo in čisto delovno in širše okolje.

 

PROCESNI PRISTOP

 S katerim povezujemo prepoznane procese v podjetju z vnaprej določenimi cilji procesa.

 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN ZAVEZANOST VSEH ZAPOSLENIH DO KAKOVOSTI IN OKOLJA

 Z zagotavljanjem zadovoljivega zaslužka, možnostjo izobraževanja in napredovanja ter z ustvarjanjem in doseganjem zahtev kakovosti in izboljšanje učinka ravnanja z okoljem v vseh elementih poslovanja podjetja.

 

ODGOVORNOST

 Vsi smo odgovorni za kakovost in skrb za okolje, vsak posameznik je odgovoren za kakovost svojega dela in svoje prispevanje k doseganj ciljev. Vsak zaposlen v podjetju je odgovoren, da prepreči, opozori in odstrani vse, kar bi vplivalo na slabo kakovost ali negativno vplivalo na okolje.

Vsi lastniki procesov so odgovorni za spremljanje učinkovitosti uvedenih aktivnosti na svojem področju. Odgovorni so za posodobitev postopkov v skladu z novimi spoznanji s ciljem doseganja stalnega napredka. Pri svojem delovanju morajo biti vzor vsem zaposlenim.

 

NENEHNO IZBOLJŠEVANJE

 Vseh procesov, izdelkov, storitev, delovnih operacij in sistema ravnanja z okoljem s sistemskih pristopom ter z idejami in predlogi vseh zaposlenih.

 

VZAJEMNO KORISTNI ODNOSI Z DOBAVITELJI

Vzdržujemo dolgoročne partnerske odnose ter s skupnim razvojem stremimo k uresničevanju zahtev in zadovoljstvu naših strank ter skrbi za okolje.

 

ZAGOTOVLJANJE USPEŠNE DOLGOROČNE NALOŽBE LASTNIKOV

Z gospodarnim poslovanjem, razvojem, obveščanjem, skladnostjo z zakonskimi in drugimi zahtevami, na katere smo pristali, in stalno rastjo podjetja.

 

Direktor:

Alen OSTERMAN