Splošni pogoji poslovanja in politika zasebnosti

Splošni pogoji poslovanja in politika zasebnosti – Optiprint, d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije ter veljajo za vse uporabnike predmetnega portala. Ti splošni pogoji poslovanja določajo pogoje uporabe spletnega portala Optiprint.si, naročanja brezplačnega preizkusa storitve, postopek naročila preko portala, varstvo osebnih podatkov, prenos datotek za oddaljeno pomoč ter druge pravice in obveznosti uporabnika in lastnika portala.

Upravljavec in lastnik predmetnega portala (v nadaljevanju tudi: ponudnik) je podjetje Optiprint, storitve in svetovanje, d.o.o., skrajšana firma: Optiprint, d.o.o., Kranjčeva ulica 20, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI10180630, matična številka: 3575683000.

Z uporabo spletnega portala uporabnik sprejema te splošne pogoje poslovanja in potrjuje, da je z njimi seznanjen ter da se z njimi strinja.

1. NAROČILO BREZPLAČNEGA PREIZKUSA

Na spletnem portalu Optiprint.si lahko brezplačni preizkus tiskalniške naprave (v nadaljevanju: naprave) naročijo oz. povpraševanje oddajo tako fizične kot tudi pravne osebe.

Uporabnik naroči brezplačni test naprave tako, da pod izbranim paketom klikne na gumb »naroči brezplačni preizkus«. V kolikor ne najde ustreznega paketa, lahko poda povpraševanje s klikom na gumb »oddaj povpraševanje«.

Za naročilo brezplačnega preizkusa oz. oddaje povpraševanja se uporabniku portala ni potrebno registrirati. Ob izboru enega izmed paketov oz. oddaji povpraševanja mora vnesti ime in priimek, telefon, e-mail in podjetje (opcijsko), kamor ga zaposleni podjetja Optiprint, d.o.o. kontaktirajo ter se z uporabnikom dogovorijo za termin brezplačnega preizkusa naprave ali pa ga zgolj informirajo o možnostih najema.

2. VARNOST PRI ODDAJI NAROČILA

Ponudnik za prenose vseh podatkov uporabnika uporablja tehnologijo, ki skrbi za kodiranje vseh informacij, poslanih z naročilom uporabnika. V primeru neizpolnitve obveznih vnosnih polj sistem samodejno zazna napako in opozori uporabnika pred oddajo naročila.

Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

3. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o podjetju (firmo, sedež, davčno, matično številko),
 • kontaktne podatke za hitro in učinkovito komuniciranje,
 • bistvene lastnosti storitve, ki jo ponuja,
 • ceno storitve, vključno z vsemi davki.

V primeru odločitve za najem naprave se ponudnik zavezuje uporabniku zagotoviti tudi podrobnejše informacije glede:

 • ureditve plačila ter načina in roka dobave oz. izpolnitve storitve,
 • za fizične osebe informacijo o pravici in pogojih za odstop od pogodbe v skladu s 43.č členom Zakona o varstvu potrošnikov ter pogojih za odstop od pogodbe za pravne osebe v skladu z Obligacijskim zakonikom.

4. PLAČILO

Portal je namenjen zgolj in izključno oddaji naročila za brezplačni preizkus naprave, ki od uporabnika ne zahteva naknadnega najema naprave, če tega ne želi, ter oddaji povpraševanja o paketih najema.

Cene, ki se nahajajo na spletni strani Optiprint.si, veljajo izključno za primer odločitve o naknadnem najemu naprave in se ob naročilu brezplačnega preizkusa ne zaračunavajo. Cene ne vključujejo DDV. Cene na portalu nimajo vnaprej določene časovne veljavnosti in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila.

5. CELOSTNA PODOBA SPLETNE STRANI

Vsa vsebina, ki je objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti podjetja Optiprint, d.o.o. in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. Za vsebino se poleg slik, besedila in podatkov šteje tudi celostna grafična podoba spletnega mesta.

Kopiranje iz spletnega mesta in objavljanje vsebine na drugih mestih je prepovedano, razen če lastnik to dovoli v pisni obliki.

Slike so samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja oziroma lastnosti naprave.

6. DOSTAVA

Podjetje Optiprint d.o.o. uporabnika ob oddaji naročila po brezplačnem preizkusu kontaktira in se z njim dogovori za termin dostave oz. namestitve naprave. Dostava in priklop naprave sta brezplačna. Prav tako sta v času brezplačnega testa na voljo vsa barva, potrebna za tisk, ter servis na klic.

Dostavo opravi podjetje Optiprint, d.o.o., kar pomeni, da naročeno napravo dostavi zaposleni oz. serviser podjetja Optiprint, d.o.o. ali zaposleni oz. serviser katerih od franšiz podjetja Optiprint, d.o.o. Zaposleni oz. serviser v podpis predloži dobavnico v dveh izvodih, katera izkazuje, da je bila naprava dostavljena. En izvod obdrži uporabnik, drugega zaposleni oz. serviser. Praviloma se dostave vršijo do 15. ure vsakega delovnega dne oz. po dogovoru.

Za naprave, ki jih v določenem trenutku ni na zalogi, se rok dobave ustrezno podaljša, o čemer je uporabnik obveščen takoj ob klicu na oddano naročilo ali po e-mailu.

V primeru višje sile ali okoliščin, ki preprečijo ali otežijo izvršitev sprejetega naročila v dogovorjenem roku, ima Optiprint, d.o.o. pravico do zavrnitve ali kasnejše izvršitve naročila, kar velja tudi za potrjena naročila za brezplačni preizkus, ki se že izvajajo. Kakršne koli zahteve po odškodnini ter odgovornost podjetja Optiprint, d.o.o. so pri tem izključene.

Optiprint, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za izgube, ki bi nastale zaradi nepravočasno dostavljene naprave.

7. PRAVICA DO ODPOVEDI NAROČILA

Uporabnik ima pravico brezplačni preizkus kadarkoli odpovedati preko e-maila ali telefona, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Brezplačni preizkus traja praviloma 7 dni. Uporabnik lahko obdobje tudi skrajša in v tem primeru javi po telefonu ali e-mailu, da naj se naprava prevzame.

Stroške prevzema naprave krije ponudnik sam.

Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli in po lastni ter tehtni presoji zavrniti izvedbo brezplačnega testa naprave.

8. ŠKODA

Optiprint, d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi nastala uporabniku, njegovim zaposlenim ali tretjim osebam zaradi neupoštevanja ali kršenja »Priročnika za uporabo«, priloženega napravi.

Optiprint, d.o.o. si pridržuje pravico do povračila škode, povzročene na in v zvezi s napravo, v kolikor je uporabnik škodo povzročil namenoma ali iz malomarnosti.

9. ODTUJITEV NAPRAVE

Za odtujitev naprave uporabnik krije enkratni znesek, kot navedeno spodaj. Po pisnem pozivu k vračilu naprave in računu podjetje Optiprint, d.o.o. vloži predlog za izvršbo pri stvarno pristojnem sodišču v spodaj navedenih višinah zneskov:

 • po 400,00 EUR + DDV za vsako Napravo serije HP OJ 7xxx, HP OJ 8xxx, HP OJ 2xx in Brother xxxx,
 • po 800,00 EUR + DDV za vsako Napravo serije HP 3xx, 4xx in 5xx,
 • po 1.000,00 EUR + DDV za vsako Napravo HP X576dw ter
 • po 2.500,00 EUR + DDV za vsako Napravo HP X585z/m MFP, HP Pagewide in Konica Minolta bizhub.

10. IZJAVA O IZKLJUČITVI ODGOVORNOSTI

Uporabnik se zaveda, da lahko naprava, dana v brezplačni preizkus in/ali v naknadni najem, vključuje predelane oziroma ponovno napolnjene originalne kartuše, ki niso proizvod proizvajalca naprave, zato proizvajalec naprave ne daje nikakršnih zagotovil o kakovosti tiska ali specifikacijah naprave. Predelava oziroma ponovna polnitev kartuš, ki jih Optiprint, d.o.o. uporablja pri delovanju naprav, izvira izključno s strani Optiprinta, d.o.o. in ne s strani proizvajalca kartuše/naprave oziroma imetnika pravic intelektualne lastnine na kartušah/napravah. Imetniki vseh pravic intelektualne lastnine na opremi in napravah, ki jih uporablja Optiprint, d.o.o., so tretje osebe (proizvajalci), razen na opremi, na kateri je izrecno označeno, da je proizvedena s strani Optiprinta, d.o.o. (npr. zalogovnik črnila). S proizvajalci oziroma distributerji originalne opreme in naprav Optiprint, d.o.o. ni povezan in ne zastopa nobenega izmed njih.

11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN POLITIKA ZASEBNOSTI

Ta poglavje o politiki zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Optiprint, d.o.o. zbira od oseb, ko se le-te naročijo na brezplačni preizkus naprave.

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

OPTIPRINT, storitve in svetovanje, d.o.o.
Kranjčeva ulica 20
1000 Ljubljana
Telefon: 0590 25 812
e-mail: info@optiprint.si

Z oddajo naročila na brezplačni preizkus naprave oz. povpraševanja na spletnem portalu Optiprint.si uporabnik Upravljalcu posreduje naslednje kontaktne podatke:

 • Ime
 • Priimek
 • Podjetje, v katerem je zaposlen oz. za katerega želi brezplačni preizkus – opcijsko
 • e-poštni naslov
 • telefonsko številko

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnika, ki jih je le-ta vnesel v obrazec za naročilo oz. oddajo povpraševanja, izključno za potrebe izpolnitve naročila oz. informiranja uporabnika, ostalo s tem povezano komunikacijo ter morebitno pogodbeno obdelavo v primeru naknadnega najema naprave.

Z oddajo naročila oz. povpraševanja daje uporabnik izrecno privolitev za uporabo in obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namen, navedenim v prejšnjem odstavku ter jih ponudnik ne sme posredovati tretjim osebam, ki niso del skupine Optiprint.

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega jih je uporabnik posredoval.

Uporabnik s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami vsakokratno veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Pravice posameznika

Posameznik je v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov upravičen od upravljavca kadarkoli zahtevati:

 • dostop do vaših osebnih podatkov in informacij v zvezi z našo uporabo in obdelavo vaših osebnih podatkov;
 • popravek ali izbris vaših osebnih podatkov;
 • omejitev obdelave vaših osebnih podatkov;
 • prenos osebnih podatkov k drugemu upravljavcu osebnih podatkov;
 • ugovor obdelave vaših osebnih podatkov in
 • umik privolitve o obdelavi vaših osebnih podatkov, kjer je podlaga za obdelavo osebnih podatkov vaša privolitev.

Pri uveljavljanju vseh pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij lahko uporabnik pošlje sporočilo na info@optiprint.si. Vloga uporabnika bo obravnavana in nanjo odgovorjeno v skladu z GDPR in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Če uporabnik meni, da so kršene njegove pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritoži Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, Optiprint, d.o.o. uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki so zbrani.

12. PIŠKOTKI

Na spletni strani se uporabljajo:

 • piškotki storitve Google analytics,
 • piškotki socialnih omrežij (Facebook vtičnik za deljenje izkušenj s prijatelji, Google maps in Najdi.si zemljevid),
 • piškotek PHPSESSID – potreben za pravilno delovanje spletnega ogrodja in se izbriše ob zaprtju brskalnika.

Soglasje uporabnikov za piškotek PHPESSID ni potrebno, saj gre za zakonsko izjemo, kjer privolitev uporabnika ni potrebna. Vnaprejšnje soglasje pa je potrebno za piškotke v povezavi s socialnimi omrežji in za analitične piškotke, opisane v nadaljevanju.

Google Analytics piškotki so uporabljeni za spremljanje obiska spletne strani Optiprint.si, oddaj naročil za brezplačni preizkus naprav, povpraševanj in drugih navad uporabnikov, ki se pojavljajo na spletni strani Optiprint.si.

V primeru, da uporabnik ponudniku ne dovoli uporabe piškotkov na svojem računalniku, lahko uporabnik nastavitve spremeni v vsakem trenutku, in sicer v spodnjem desnem kotu spletne strani, kjer se ves čas nahaja zavihek “Nastavitve zasebnosti”. Na tem zavihku lahko uporabnik izbere, ali se strinja s tem, da se na njegov računalnik naložijo piškotki ali ne.

V kolikor se tehnični piškotki na spletni strani Optiprint.si v popolnosti onemogočijo (v nastavitvah brskalnika), oddaja naročila za brezplačni preizkus naprave ne bo mogoča oziroma uporabnik funkcij spletišča v polni meri ne bo mogel uporabljati.

13. KONČNE DOLOČBE

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje poslovanja.

O vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja bo ponudnik na primeren način obvestil uporabnike. Za primeren način se šteje objava splošnih pogojev poslovanja na spletni strani www.optiprint.si. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če še naprej uporablja predmetni portal.

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovi strani Optiprint.si.

Ugovore, pripombe, zahtevke, izjave in reklamacije lahko uporabnik pošlje po elektronski pošti na e-naslov info@optiprint.si ali pisno na naslov: Kranjčeva 20, 1000 Ljubljana. Reševanje ugovorov, pripomb, zahtevkov in reklamacij bo potekalo v skladu z določili veljavne zakonodaje.

Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe predmetnega spletnega portala in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik in uporabnik ne moreta sporazumno rešiti, je stvarno pristojno sodišče v Kranju.

Ti pogoji začnejo veljati z dnem 07.06.2018

 

Ljubljana, 06.06.2018

Optiprint d.o.o.