najem_tiskalnika_zeleno_okrevanje_gospodarstva_OPTIPRINT

V Optiprintu smo razvili inovativni sistem ekološkega barvnega tiskanja in postavili nov standard v trajnostnem razvoju poslovanja. V skladu z načeli smo pristopili k programu Nacionalno zavezništvo za zeleno okrevanje gospodarstva. Zavezništvo je bilo ustanovljeno s strani Centra energetsko učinkovitih rešitev, ki se zavzema za razvoj zelenih tehnologij v Sloveniji.

Veseli nas, da smo postali partner Nacionalnega zavezništva, ki podpira razvoj zelene in tehnološko napredne Slovenije.

Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) je zavod Republike Slovenije (RS), ki deluje na področju spodbujanja inovativnih rešitev za trajnostni razvoj in energetsko učinkovitost.  CER ima vlogo strokovnega telesa in sodeluje pri strateško pomembnih odločitvah v interesu širše družbe. Zavzema se za spodbujanje inovativnega podnebno nevtralnega krožnega gospodarstva ter razvoja zelenih tehnologij, ki služijo kot odgovori na okoljsko-energetske izzive v Sloveniji. Med zelene tehnologije sodijo vse energetsko učinkovitejše storitve, produkti in procesi, ki zmanjšujejo porabo energije in materialov, odpravljajo odpadke in emisije ter povečujejo uporabo čiste energije.

Nacionalno zavezništvo za zeleno okrevanje gospodarstva

Nacionalno zavezništvo za zeleno okrevanje gospodarstva je nastalo kot rezultat dialoga med CER in Ministrstvom za okolje in prostor. Zavezništvo je bilo ustanovljeno z namenom razvoja sistemske spodbude za zeleno okrevanje po pandemiji COVID-19.

Zeleno okrevanje gospodarstva je sicer že utemeljeno v globalnih in evropskih ciljih za preprečevanje in zmanjševanje podnebnih sprememb ter globalnih izzivov (Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov, Pariško podnebni sporazum, Evropski zeleni dogovor) ter predpostavlja tranzicijo k trajnostni obnovi gospodarstva.

Zelena tranzicija predvideva »pametne investicijske priložnosti«, ki pomagajo k okrevanju gospodarstva. Skladno z globalnimi trajnostnimi cilji predvideva razvoj odpornejšega gospodarstva. Z ukrepi naj bi družba postala bolje opremljena za prihajajoče krize. Zeleno okrevanje gospodarstva predstavlja mejnik k trajnostnemu razvoju, temelji na razvoju znanja in tehnologij ter sloni na načelih krožnega gospodarstva, transparentnosti in etike. 

Krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo temelji na konceptu pozitivnega snovnega kroga. Usmerja se v ponovno uporabo, popravilo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov. Z delujočim konceptom »zaprtja zanke« lahko odpadke ene industrije spremenimo v snovni vir druge in s tem zmanjšamo količino odloženih odpadkov. Koncept krožnega gospodarstva se prične že na samem začetku življenjskega cikla izdelka. Zato smotrna izbira proizvodnih procesov pomembno pripomore k varčevanju z viri ter omogoča učinkovito upravljanje z odpadki. Poslovno priložnost varčevanja smo prepoznali tudi v Optiprintu ter z razvojem okoljsko sprejemljivega tiskanja postali del slovenskega krožnega gospodarstva.

najem_tiskalnika_krožno_gospodarstvo_trajnostni_razvoj_zelena_Slovenija_OPTIPRINT
V Optiprintu smo z razvojem trajnostnega ekološkega printanja postali del slovenskega krožnega gospodarstva

Optiprint predstavlja del slovenskega krožnega gospodarstva

V Optiprintu smo razvili inovativni sistem ekološkega barvnega tiskanja. Naš sistem zalogovnikov omogoča tiskalnikom neprekinjen dotok črnila, s čimer drastično zmanjšujemo število odpadnih kartuš in tonerjev. Skozi celotno življenjsko dobo tiskalnika ne zavržemo nobenega seta kartuš. Od leta 2010 smo reciklirali približno 820.000 kartuš ter dosegli rezultat 50-kratnega povečanja obsega tiskanih izpisov na napravo, kot bi jih uspeli sicer.

Tudi v prihodnje bo naš razvoj usmerjen k iskanju zelenih rešitev in ponovne uporabe materialov. Naš cilj je, da v podjetju proizvedemo in zavržemo čim manj odpadkov ter s tem pripomoremo k ohranitvi okolja.

Vir: Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) – Zavod za spodbujanje inovativnih rešitev za trajnostni razvoj, energetsko učinkovitost in nizkoogljičnost
najem_tiskalnika_nacionalno_zavezništvo_za_zeleno_okrevanje_gospodarstva_OPTIPRINT